Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

Zij zijn het die de leiding hebben:

Busekist Winter & Partner PartGmbB

Cecilienallee 59

40474 Düsseldorf, Duitsland

Telefoon: +49-(0)211-43 53 33 00

Fax: +49 211 435333-16

(hierna „wij“ te noemen)

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Er is geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

III. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Hieronder informeren wij u over onze omgang met persoonsgegevens, die wij verzamelen en verwerken ter gelegenheid van het gebruik van deze website en ter gelegenheid van onze professionele activiteiten van de betrokken personen.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft tot onze website.

De volgende gegevens worden verzameld:

– IP-adres van de oproepende internetverbinding

– Browsertype en browserversie

– gebruikt besturingssysteem

– Verwijzer URL

– Hostnaam van de toegang tot de computer

– Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Onze website wordt gehost op onze servers en voor ons in een computercentrum in de EU. Wij zorgen ervoor dat alle vereisten inzake gegevensbescherming in acht worden genomen en nageleefd. Indien u informatie wenst over de passende garanties, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder I. hierboven.

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

3. doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logfiles om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Tot deze doeleinden behoort ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

4. duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval na afloop van de betreffende sessie.

Als de gegevens worden opgeslagen in logfiles, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een opslag die verder gaat dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of gemaskeerd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.

5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is verplicht voor het functioneren van de website. Daarom is er geen mogelijkheid van verzet.

V. Gebruik van cookies

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

1. taalinstellingen

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

3. doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

4. de duur van de opslag, de mogelijkheid om bezwaar te maken en de uitslag te weigeren

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

5. Cookie-instellingen wijzigen/intrekken

Privacy-instellingen wijzigen | Toestemming intrekken

VI. contacteer ons, e-mail contact, contacteer ons

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres en andere contactmogelijkheden. In alle gevallen worden de verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband zullen de gegevens niet worden doorgegeven aan derden.

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien het doel van de contactpersoon het sluiten van een contract is, is de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b DSGVO.

3 Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

4. duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Om bezwaar aan te tekenen, kan de gebruiker contact met ons opnemen via de contactgegevens onder I hierboven. Bij een telefonische herroeping moet een identificatiedocument worden gestuurd om de identiteit van de tegenstander te garanderen.

In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het leggen van contact verwijderd.

VI-I Openstreetmap

Wij maken gebruik van de kaartenservice van OpenStreetMap (OSM). De aanbieder is de Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk. Wanneer u een website bezoekt waarop onder andere OpenStreetMap is geïntegreerd, Uw IP-adres en verdere informatie over uw gedrag op deze website worden doorgestuurd naar de OSMF. OpenStreetMap kan cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken. Je locatie kan ook worden vastgelegd als je dit in de instellingen van je apparaat hebt staan ​​- b.v. B. op uw mobiele telefoon. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Details zijn te vinden in de privacyverklaring van OpenStreetMap onder de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy. Het gebruik van OpenStreetMap vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lid 1 lid a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

VI-II Polylang

Polylang-cookies worden gebruikt om de door de gebruiker gebruikte of geselecteerde taal te herkennen en vast te leggen. Deze cookie wordt na een jaar verwijderd. Meer informatie over de naam, waarde, opslagduur en deactivering van deze cookie vindt u op https://polylang.pro/doc/is-polylang-compatible-with-the-eu-cookie-law. De wettelijke basis voor elke verwerking van persoonsgegevens met behulp van sessiecookies en de Polylang-cookie is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

VII Verwerking van mandaten/verzoeken om mandaten in het kader van onze professionele activiteiten

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van onze professionele activiteiten (mandaataanvragen en mandaatverwerking) dient ter uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene contractant is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, en is hiervoor altijd noodzakelijk.

2. de rechtsgrondslag en het doel van de gegevensverwerking

Art. 6, lid 1, onder b, DSGVO is de rechtsgrondslag voor deze verwerking.

3. duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Indien de gegevens betrekking hebben op een specifieke klantrelatie tussen ons en de betrokkene, slaan wij de gegevens op en zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens gedurende ten minste 10 jaar na beëindiging van de desbetreffende opdracht op te slaan. Deze gegevens worden dan verwijderd. Indien de gegevens betrekking hebben op gerechtelijke of officiële procedures, kan ook een bewaarplicht van 30 jaar gelden voor individuele gegevens (bv. in titels en mededelingen).

VIII Rechten van de gebruiker

Indien u persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke persoon:

1. recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons zullen worden verwerkt.

In het geval van een dergelijke verwerking kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de bewaring van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is specifieke informatie hierover te verstrekken, criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn;

(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een recht om de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het DSGVO en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te vragen of uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 DSGVO in verband met de overdracht.

2 Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren en/of vervolledigen indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

3. het recht om de verwerking te beperken

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens gedurende een periode betwist die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar u ze nodig hebt voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of

(4) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Als de verwerkingsrestrictie is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op annulering

a) Verplichting tot schrappen

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht deze informatie onmiddellijk te verwijderen om een van de volgende redenen:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van het DSGVO was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende gegronde redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DSGVO.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

(6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DSGVO.

b) Informatie aan derden

Indien wij uw persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en wij op grond van artikel 17, lid 1, DSGVO verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij passende maatregelen nemen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonlijke gegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat zij die de persoonlijke gegevens verwerken, door u verzocht worden om alle koppelingen naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is.

(1) de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) een wettelijke verplichting na te komen die krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, op hem rust, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DSGVO;

(4) voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DSGVO, voor zover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar kan brengen; of

(5) om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de verantwoordelijke voor de verwerking te corrigeren, te annuleren of te beperken, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, van deze rectificatie, annulering of beperking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U heeft het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op de hoogte te worden gesteld van dergelijke ontvangers.

6 Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat over u heeft verstrekt, te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder enige belemmering van onze kant door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, en

(2) de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te vragen dat de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op doorgifte van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke wordt toegekend.

7. recht van verzet

U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e of f DSGVO; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of de verwerking dient voor de bewering, de uitoefening of de verdediging van uw rechtsvorderingen.

Indien uw persoonsgegevens voor directe reclame worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband staat met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonlijke gegevens die u betreffen niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande richtlijn 2002/58/EG.

8. het recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring onder de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, totdat u deze intrekt.

9. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of vermoedelijke inbreuk pleegt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 DSGVO.

Vanaf mei 2018

Cookie Consent mit Real Cookie Banner